Dokumenty

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRAMCE

 

WSTĘP

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

 

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

2.1    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2.2    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

2.3    motywowanie ucznia do dalszej pracy;

2.4    dostarczenie rodzicom / prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

2.5    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.

 

  3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

3.1    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

3.2    formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowania o nim uczniów i rodziców;

3.3    metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć;

3.4    bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali ocen i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych;

3.5    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

3.6    ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego /semestru/ i warunki ich poprawiania;

3.7    zasady promowania uczniów;

3.8    warunki ukończenia szkoły.


4. Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję:

4.1    diagnostyczną – określa aktualny stan wiedzy i umiejętności ucznia;

4.2    informacyjną – informuje o osiągnięciach ucznia;

4.3    wspierającą – podkreśla osiągnięcia a nie braki w wiedzy i umiejętnościach ucznia;

4.4    motywującą – zachęca do samokształcenia.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

2. Rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.

3. Oceny ustalone na ostatni semestr są ocenami rocznymi ucznia i stanowią podstawę jego promocji.

4. Szkoła jest zobowiązana do informowania rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących, śródrocznych i rocznych wynikach w nauce ich dzieci.

5. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z WSO i Statutem Szkoły.

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę winien ją uzasadnić.

9. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o ustalonych dla niego stopniach śródrocznych (rocznych).

10. O przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), na miesiąc przed zakończeniem semestru (rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

 

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW.

 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły, postawie wobec kolegów i innych osób.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

II

 

1. W czasie zajęć wychowania fizycznego uczniowie powinni zachowywać się zgodnie z regulaminem obowiązującym na zajęciach.

2. W czasie przerw lekcyjnych można przebywać tylko na holach szkolnych i na boisku szkolnym. Zabrania się opuszczania terenu szkoły bez pozwolenia wychowawcy lub nauczyciela.

3. Za celowe niszczenie mienia szkolnego odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

4. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie, którzy nie mają lekcji zobowiązani są przebywać w świetlicy.

 

III

 

1.  Dla I etapu kształcenia, ocena z zachowania jest ocena opisową.

2.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, dla II etapu kształcenia  ustala się według następującej skali:

a)      wzorowe;

b)      bardzo dobre;

c)      dobre;

d)      poprawne;

e)      nieodpowiednie;

f)       naganne.

 

IV

 

1.      System kar i nagród przewidzianych dla ucznia, został określony w Statucie Szkoły.

 

 

V

 

      Tryb ustalania oceny zachowania.

1.      Ocenę zachowania ustala się, na podstawie kryteriów z zachowania, zawartych w dokumencie dołączonym do WSO.

 

VI

 

1.      Warunek i tryb uzyskania rocznej oceny zachowania wyższej niż przewidywana, zawarty jest w Statucie Szkoły.

 

VII

 

1.      Uczeń lub rodzice, mogą zakwestionować ustaloną roczną ocenę zachowania, w przypadku naruszenia trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która:

-ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.      W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji;

b)      wychowawca klasy;

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d)      pedagog;

e)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

f)       przedstawiciel rady szkoły.

4.      Ustalona przez komisję roczna klasyfikacyjna ocena zachowania, nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

5.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      skład komisji;

b)      termin posiedzenia komisji;

c)      wynik głosowania;

d)      ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

           Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

1.      Ocenie podlegać będzie to, co uczeń umie i jak posługuje się zdobytą wiedz.

2.      Stosuje ćwiczenia, zadania, problemy traktujące przedmiot holistycznie (wieloaspektowo).

3.      Stwarza się sytuacje wymagające łączenia wiedzy z różnych przedmiotów.

4.      Stosuje się różne środki gromadzenia informacji o uczniu i jego osiągnięciach.

5.      Dopuszcza się używanie dodatkowych pomocy i środków technicznych, np. kalkulatorów i komputerów.

6.      Stwarza się każdemu uczniowi możliwość pełnego zaprezentowania swoich osiągnięć, żeby każdy, nawet najmniejszy postęp był zauważony, doceniony i odnotowany.

7.      Ocenia się zarówno sprawności ucznia ujawnione w sytuacjach typowych, dobrze znanych, przewidywalnych, jak i kompetencje potrzebne przy rozwiązaniach problemowych, nietypowych, trudniejszych i nieznanych.

Przyjmujemy zasadę, że będziemy dążyć do tego, by uczeń naszej szkoły:

-        planował, organizował i umiał oceniać własne uczenie się;

-        skutecznie komunikował się w różnych sytuacjach;

-        efektywnie współdziałał w zespole;

-        rozwiązywał problemy w twórczy sposób.

8.      Uczeń będzie podejmował w szkole i poza nią różne działania, będzie wykazywał aktywność w różnych obszarach. Ocenianiu podlegać będą, zatem następujące obszary jego aktywności:

8.1 ze względu na organizację pracy – praca samodzielna i praca w grupach;

8.2 ze względu na rodzaj zadań – ćwiczenia i zadania typowe, problemowe, testy z zadaniami otwartymi, prace projektowe, prace długoterminowe;

8.3 ze względu na rodzaj wykonywanej pracy – prace pisemne, wypowiedzi ustne, ćwiczenia laboratoryjne i inne.

 

 METODY I NARZĘDZIA SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ.

 

I

1.      Sprawdzenie osiągnięć ucznia ma na celu:

         sterowanie procesem nauczania;

         uzyskanie informacji o jakości uczenia się;

         poznanie osobowości uczniów;

         zapobieganie niepowodzeniom w nauce;

         rozwijanie pozytywnych motywacji aktywnego udziału ucznia w zajęciach;

         rozwijanie samodzielności i umiejętności samooceny.

 

II

 1.Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności W szkole obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

a)  pisemne:

-.prace klasowe (najmniej 2 w ciągu semestru) zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem

- sprawdziany (muszą być zapowiedziane)

- kartkówki (obejmują najwyżej 3 ostatnie lekcje)

- testy

- zadania domowe

- dyktanda

- prace dodatkowe

- referaty

- własna twórczość

a) ustne:

- odpowiedzi (nauczyciel przedmiotu ustala ich minimalną ilość w semestrze)

- wypowiedzi bieżące w klasie /tzw. aktywność/

- recytacje

a) sprawnościowe, doświadczalne i praktyczne.

 

3 2. Zasady sprawdzania wiedzy.

      

2.1.           Prace klasowe muszą być zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym

 z tygodniowym wyprzedzeniem;

a) Każda praca klasowa powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych np. zasad punktacji.

b) Prace klasowe musza być ocenione i omówione w ciągu dwóch tygodni.

c) Sprawdzian z ostatniej lekcji lub kontrola samodzielnego zadania domowego nie musi być zapowiadana.

d) W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej 2 prace klasowe, w ciągu dnia jedna.

e) Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.

f) Uczniowie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej są oceniani wg odrębnych kryteriów stosowanych przez danego nauczyciela.

g) Punktem wyjścia do analizy postępów ucznia w II etapie edukacyjnym może być sprawdzian przeprowadzony przez nauczycieli uczących na koniec klasy III lub początku IV.

h) Każdy dział programowy kończy się pomiarem (test, sprawdzian, praca klasowa).

i) Na każdych zajęciach nauczyciel sprawdza przygotowanie się uczniów.

 

3. Zasady i formy poprawiania stopnia osiągnięć uczniów.

 

a)      Analiza błędów po pracy klasowej i sprawdzianie.

b)      Wyznaczanie dodatkowych zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.

c)      Określony termin poprawy – 7 dni.

d)      Wyznaczenie innego terminu sprawdzenia wiadomości dla ucznia nieobecnego.

e)      Skierowanie na zajęcia wyrównawcze.

f)       Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

 

      4. Narzędzia oceniania:

4.1 ocena opisowa ustna z komentarzem;

4.2 ocena opisowa pisemna z komentarzem wskazanym przy pracach pisemnych z języka polskiego, zalecanym na innych przedmiotach;

4.3 dopuszcza się stosowanie samodzielnych plusów (+) i minusów (-);

4.5    przy zapisywaniu ocen bieżących istnieje dodatkowa możliwość zapisywania znaków,,+” lub,,-” przy ocenach, a więc 1+, 2-, 2+, 3-, 3+, 4-, 4+, 5-, 5+.

 

 

BIEŻĄCE OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW.

 

1.      Oceny mogą być:

         bieżące, określające poziom wiadomości i umiejętności z zakresu pewnego wycinka wiedzy;

         śródroczne i roczne – ustalone w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy, umiejętności z zakresu danego przedmiotu.

2.      Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie w różnych formach i w warunkach zapewniających ich obiektywność. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.

3.      Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

4.      Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg następującej skali:

 

STOPIEŃ

 

SKRÓT LITEROWY

WARTOŚĆ LICZBOWA

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

 

cel.

bdb.

db.

dst.

dop.

ndst.

 

6

5

4

3

2

1

 

5.      Sugerowane przeliczanie procentowe punktów na stopnie – w testach, pracach kontrolnych.

 

0 – 35 % niedostateczny;

36 – 50 % dopuszczający;

51 – 70 % dostateczny;

71 – 88 % dobry

89 – 98 % bardzo dobry;

99 % > celujący

II

 

1.      Wprowadza się system plusów (+) i minusów (-), w którym:

         znak (+) oznacza pozytywną formę aktywności ucznia;

         znak (-) oznacza nieprzygotowane do zajęć;

2.      Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdych zajęć na podstawie notatki z lekcji, treści podręcznika i innych źródeł (wskazanych przez nauczyciela).

3.      Na zajęcia uczeń przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy, który prowadzi systematycznie. Za estetykę prowadzenia zeszytu może otrzymać ocenę.

4.      Uczeń ma obowiązek zgłoszenia przed lekcją nauczycielowi swojego nieprzygotowania do zajęć.

5.      Brak pracy niezgłoszony wcześniej upoważnia nauczyciela do postawienia oceny niedostatecznej.

 

III

 

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen (stopni szkolnych) w klasach IV-VI.

 

Stopień celujący (wymagania wykraczające) otrzymuje uczeń, który:

Ø posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

Ø biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub  praktycznych z programów nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy

Ø osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim /regionalnym/ albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

 

Bardzo dobry (wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające) otrzymuje uczeń, który:

Ø opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotów w danej klasie

Ø sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach

 

Dobry (wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające) otrzymuje uczeń, który:

Ø opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji miedzy elementami wiedzy z danego przedmiotu nauki

 

Dostateczny (wymagania konieczne i podstawowe) otrzymuje uczeń, który:

Ø opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu

Ø rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nauczyciela

 

Dopuszczający (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który:

Ø w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

Ø rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności

 

Niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

Ø nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

 

    Szczegółowe zasady – 98 %  oceniania zawierają) przedmiotowe kryteria oceniania opracowane przez poszczególnych nauczycieli.

 

1.      W klasach I-III stosuje się ocenę opisową. Nazewnictwo do oceny opisowej znajduje się w odrębnym dokumencie dołączonym do WSO.

 

IV

 

1.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i plastyki – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.

3.      Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor szkoły, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną.

4.      W przypadku zwolnienia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się,,zwolniony”.

 

V

 

1.      Klasyfikowanie.

         W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie w dwóch terminach:

a) śródroczne (za pierwsze półrocze) w styczniu;

b) roczne w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 

         Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, wg skali określonej w Statucie Szkoły.

         Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny opisowej, klasyfikacyjnej oraz oceny opisowej  zachowania.

         Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania – wychowawca klasy. Nauczyciele i wychowawca przedstawiają oceny na posiedzeniu rady pedagogicznej, która zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.

         Ustalona przez nauczycieli niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. / nie dotyczy uczniów klas VI/.

         Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

         W razie dłuższej nieobecności nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy i nie wystawienia ocen śródrocznych lub rocznych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej dyrektor szkoły może wyznaczyć innego nauczyciela do wystawienia ocen w oparciu o istniejącą dokumentację.

 

2.      Tryb przeprowadzania egzaminów.

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

1.         Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2.         Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców /prawnych opiekunów/ rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3.         Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4.         Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

5.         Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem wychowania fizycznego, informatyki i sztuki.

6.         Pytania egzaminacyjne /ćwiczenia praktyczne/ układa nauczyciel-egzaminator,

a zatwierdza dyrektor szkoły.

7.         Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

- skład komisji

- termin egzaminu

- pytania egzaminacyjne ćwiczenia praktyczne wynik części pisemnej i ustnej oraz ocenę

- do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi.

8.         W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną)ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

9. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

11. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 11 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły musi odbyć się w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

12.       Ustalona przez komisję roczna klasyfikacyjna ocena z zajęć edukacyjnych, nie może być niższa niż od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

13.       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      skład komisji;

b)      termin sprawdzianu;

c)      zadania sprawdzające;

d)      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 

Egzamin poprawkowy

 

1. Począwszy od klasy IV z wyjątkiem klasy VI, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, sztuki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły- jako przewodniczący komisji

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji

1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły

1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt.9.

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

3.      Promowanie.

1.      Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu ·sprawdzającego.

2.      Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

3.      Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinia wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogicznej.

4.      Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem pkt 9 w (Klasyfikacja – egzamin poprawkowy).

5.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem ze te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej i są zgodne ze szkolnym planem nauczania.

6.      Uczeń kl. IV-VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem.

 

 

SPRAWDZIAN POZIOMU OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI EDUKACYJNYCH.

 

1.      W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

2.      Sprawdzian przeprowadzany jest w miesiącu kwietniu, termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3.      W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.      Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się maja prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5.      Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

6.      Opinię, przedkładają rodzice dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

7.      Za organizację i przeprowadzenie sprawdzianu odpowiada dyrektor szkoły.

8.      Sprawdzian trwa 60 minut, w wyjątkowych sytuacjach może być wydłużony dla niektórych uczniów, o których mowa w pkt. 3 i 4 do 30 minut.

9.      W czasie sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku.

10.    Uczniowie nie powinni opuszczać sali podczas sprawdzianu. W wyjątkowych sytuacjach można na to zezwolić.

11.    Uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów na sprawdzianie.

12.    Wynik ze sprawdzianu jest ostateczny.

13.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł uczestniczyć w sprawdzianie, może do niego przystąpić w terminie wyznaczonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku w miejscu wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej.

14.    Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez Komisje Centralną powtarza szóstą klasę i pisze sprawdzian w następnym roku.

15.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca jest udostępniana do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

16.    Wynik sprawdziany nie wpływa na ukończenie szkoły.

17.    Wyniki sprawdzianów, komisja okręgowa przesyła do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

18.    Jeśli sprawdzian pisany był w późniejszym terminie, to wyniki przesyłane są do dnia 31 sierpnia danego roku.

19.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, sporządza protokół przebiegu prac tego zespołu.

 

PRZEPISY KOŃCOWE.

 

I

 

1.      Szkoła prowadzi następująca dokumentację stwierdzającą przebieg nauki ucznia:

a)      dziennik lekcyjny;

b)      dziennik zajęć pozalekcyjny;

c)      arkusz ocen;

d)      protokół zebrań rady pedagogicznej;

e)      protokoły egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

2.      Oceny ustalone w wyniku klasyfikacji rocznej należy zanotować w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu.

3.      Oceny roczne z przedmiotów nauczania oraz przeprowadzonych egzaminów poprawkowych wpisują pismem ręcznym (w dzienniku i arkuszu ocen) wychowawcy klas.

4.      Pomyłka w arkuszu ocen ucznia musi być sprostowana przez nauczyciela wpisującego ocenę, potwierdzona własnoręcznym podpisem.

5.      Świadectwa szkolne uczniów wypisują wychowawcy klas. Oceny na świadectwie wpisuje się w pełnym brzmieniu (pismem maszynowym lub ręcznym). W rubrykach niewypełnionych należy umieścić poziomą kreskę,a jeśli uczeń jest zwolniony z określonego przedmiotu zamiast oceny należy wpisać „zwolniony",

5.1    Przedmioty nadobowiązkowe wpisuje się w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym tylko wtedy. Jeżeli uczeń otrzymał z nich oceny pozytywne.

5.2. Na świadectwie szkolnym można odnotować szczególne osiągnięcia ucznia.

5.2    Świadectwo szkolne opieczętowane okrągłą pieczęcią podpisuje własnoręcznie wychowawca klasy i dyrektor szkoły.

      Wymagana jest parafa innego nauczyciela potwierdzającego zgodność danych i

      ocen na świadectwie szkolnym,

5.3.           Wystawianie duplikatów świadectw szkolnych, odpisów i zaświadczeń prowadzi kancelaria szkoły.

 

II

1.      Dziennik lekcyjny jest podstawowym dokumentem rejestrującymi osiągnięcia uczniów.

         W ww. dokumencie wpisuje się oceną cyfrową i opisową.

          Znak cyfrowy powinien zawierać informacje dodatkowe, co było przedmiotem sprawdzenia, jego termin i sposób przeprowadzenia.

         Wszystkie inne znaki umowne i skróty stosowane przez nauczyciela winny być wyjaśnione i podane w pełnym brzmieniu na odpowiedniej stronie przedmiotowej w dzienniku.

2.      Oceny dłuższych prac pisemnych, sprawdzianów czy prac klasowych wpisane są kolorem czerwonym.

3.      Uczeń ma prawo odnotować swoje oceny w dzienniczku ucznia.

 

III

l. Wyniki sprawdzania i oceniania uczniów będą podlegały ciągłej ewaluacji poprzez:

- rozmowę bezpośrednią nauczyciela lub wychowawcy z uczniem, rodzicem,

- analizę wyników na zajęciach z wychowawcą,

- klasyfikację śródroczną w miesiącu styczniu, roczną w czerwcu,

- zestawienie zbiorowe,

- analizę wyników na posiedzeniach rady pedagogicznej.

 

IV

 

1.      Przewiduje się następujące sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach uczniów:

- spotkanie z wychowawcą - wg kalendarza,

-  konsultacje przedmiotowe - wg kalendarza,

- indywidualne rozmowy w ciągu dnia pracy nauczyciela, pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji jego pracy i zapewnia bezpieczeństwo uczniów.

      W razie zaistnienia ww. okoliczności nauczyciel ma prawo i obowiązek odmówić rozmowy z rodzicem ucznia.

- notatka w zeszycie ucznia, dzienniczku,

2.      Niepowodzenia szkolne uczniów będą korygowane i zmniejszane poprzez:

- organizację zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki,

- dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów z trudnościami w nauce i z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

- poziomowanie wymagań wg taksonomii pomiaru dydaktycznego: wymagania podstawowe i ponadpodstawowe,

- stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu,

- kontakty z domem rodzinnym ucznia,

- zajęcia profilaktyczne.

 

V

 

1.      Poprawki do szklonego systemu oceniania mają prawo wnosić uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i dyrekcja szkoły.

2.      Rada pedagogiczna większością głosów zatwierdza przyjęte poprawki.