Dokumenty

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

W BRAMCE

 

NAZWA SZKOŁY

 

§1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Bramce.

§2. Siedzibą szkoły jest budynek Nr 75, położony w Bramce na działce Nr 257/1.

 

INNE INFORMACJE O SZKOLE.

 

§3. Szkoła Podstawowa w Bramce zwana dalej szkołą, jest publiczną szkołą prowadzoną przez Gminę Morąg.

Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Szkoła Podstawowa w Bramce jest jednostką budżetową.

Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzi Urząd Miasta w Morągu (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu).

Cykle kształcenia trwa w szkole podstawowej sześć lat. Poprzedza ją obowiązkowe przygotowanie roczne w oddziale sześciolatków.

Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY.

 

§4. W szkole realizowane są cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia przez:

zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;

realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego – etap I i II;

wykorzystywanie nowoczesnych metod dydaktycznych;

rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

wyposażenie dziecka w wiadomości i umiejętności potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

dbałość o to, by dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne mu do zrozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich

Kształtowanie postaw oraz środowiska wychowawczego stosownie do warunków szkoły

i wieku ucznia przez:

respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych

i kształtujących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;

poszanowanie godności dziecka; zapewnienie mu przyjaznych, bezpiecznych

i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego

i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie

i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego

i etycznego uczestniczenia w życiu społecznym;

zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i dydaktycznej dla uczniów szkoły;

systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;

realizowanie programu wychowawczego szkoły.

Sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych oraz wyrównywanie szans poprzez:

udzielanie pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie;

organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom;

prowadzenie nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych na podstawie diagnoz dokonanych poprzez PPP w Morągu oraz w miarę posiadanych środków.

Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych poprzez:

sprawowanie opieki nad uczniami w szkole i poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę;

zapewnienie opieki podczas przerw międzylekcyjnych realizowanych w formie dyżurów nauczycielskich.

Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i światopoglądowej.

 

 

IV ORGANY SZKOŁY

 

§5. Organami Szkoły Podstawowej w Bramce są:

DYREKTOR SZKOŁY

RADA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

§6. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w szkole:

 

DYREKTOR SZKOŁY:

Dyrektor szkoły w szczególności:

kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

sprawuje nadzór pedagogiczny;

sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez

Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie;

wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

określa dni w roku szkolnym, kiedy nie obowiązuje uczniów strój jednolity w formie kamizelki. Informacje o tym przekazuje uczniom przez pracowników Rady Pedagogicznej.

podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zatwierdzony szkolny zestaw programów nauczani i szkolny zestaw podręczników.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami

i Samorządem Uczniowskim.

Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom.

Dyrektor szkoły może wprowadzić obowiązek noszenia jednolitego stroju.

 

RADA PEDAGOGICZNA:

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Bramce jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Rada pedagogiczna ustala REGULAMIN swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane także przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

podejmowanie uchwał dotyczących wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

uchwalanie i zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;

podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

projekt planu finansowego szkoły;

wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ nadzorujący.

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia.

Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania poruszanych w jego trakcie spraw.

 

RADA RODZICÓW:

1. Rada Rodziców powoływana jest w każdym roku szkolnym na pierwszym zebraniu rodziców.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

5. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian odpowiednio w zestawie programów  wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

6. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

7. Rada Rodziców wybiera swych przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora.

Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

      Z wnioskami i opiniami może występować do:

      1) Dyrektora Szkoły,

      2) Samorządu Uczniowskiego,

      3) organu prowadzącego szkołę,

      4) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

9. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego oraz mianowanego przed sporządzeniem przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego.

10. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

11. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

12. Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły rozstrzyga kwestie związane z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły.

13. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

14. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

15. Program wychowawczy ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

16. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

17. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

18. Program profilaktyki ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

19. Rada Rodziców na wniosek Dyrektora Szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

20. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§7. Wszystkie organy szkoły mają prawo do:

1. Swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w Statucie Szkoły.

2. Bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

3. Realizacji wniosków i uchwał z posiedzeń organów szkoły.

Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami szkoły poprzez:

zamieszczanie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej;

wspólne spotkania;

zapraszanie Dyrektora Szkoły na posiedzenia Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego, a przedstawicieli Rady Rodziców czy Samorządu Uczniowskiego na niektóre posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 

 

V ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§8.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Arkusz organizacyjny zawiera ogólną liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

Oddział można podzielić na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki.

Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podział na grupy na zajęciach, o których mowa w ust 4 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

§9.

W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego dla dzieci 5- i 6-letnich.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego obejmuje dzieci 5- i 6-letnie, a do klasy pierwszej dzieci 6- i 7-letnie.

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej prowadzi się w szkole od 10 marca do 10 kwietnia każdego roku.

 

§10.

1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i prowadzone w systemie nauczania zintegrowanego w klasach I-III oraz w systemie lekcyjnym w klasach IV-VI.

3. Godzina lekcyjna może trwać w uzasadnionych przypadkach od 30 do 45 minut.

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy rozkład zajęć, o którym mowa w ust 1.

 

§11.

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie.

2. Harmonogram dyżurów jest corocznie dostosowywany przez Dyrektora Szkoły do tygodniowego planu zajęć – tak, aby zapewnić uczniom opiekę na terenie szkoły.

3. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele – organizatorzy mogą korzystać w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasad odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów, które regulują odrębne przepisy.

Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

 

§12.

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych. Posiada czytelnię umożliwiającą prowadzenie zajęć z grupą uczniów. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.

2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dopasowywany przez Dyrektora Szkoły do tygodniowego plany zajęć  - tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów.

Szczegółowe zadania biblioteki określa osobny plan pracy nauczyciela-bibliotekarza. Zadania nauczyciela-bibliotekarza regulują odrębne przepisy.

 

  §13.

Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się zajęcia opiekuńcze w ramach świetlicy szkolnej.

 

VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 

  §14.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust 1, określają odrębne przepisy.

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy.

 

  §15.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

Do obowiązków nauczycieli należą:

kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;

uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;

przestrzegać przepisów statutowych;

zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie;

w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów;

w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu;

na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów;

pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem i regulaminem;

przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;

dbać o poprawność językowa uczniów;

stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;

podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne;

służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;

wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt;

aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych;

stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania;

wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływania w ramach zajęć pozalekcyjnych.

przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych. Aparat powinien być wyłączony i schowany. Telefon może być używany poza zajęciami edukacyjnymi (przerwa, czas przed i po zajęciach). Zakaz powyższy nie obowiązuje nauczycieli w sytuacjach wyjątkowych.

 

  §16.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły problemowo - zadaniowe.

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

 

 

 

  §17.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej ,,wychowawcą”;

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w poszczególnych etapach.

Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia szkoły przez uczniów tej klasy, chyba że Rada Szkoły złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

 

  §18.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, a w szczególności:

tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;

Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust 1 winien:

zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;

opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne;

utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;

współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Morągu;

śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;

dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;

udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.;

kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;

 utrzymywać stały kontakt  z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia.

Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

 

  §19.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych;

przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;

organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego;

rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas;

udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i zaniedbanym;

wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencji organizacji pozarządowych;

koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej;

dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w zespole;

 systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

 

VII UCZNIOWIE

 

  §20.

 

Uczeń ma prawo do:

nauki;

posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania;

informacje na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

ochrony przed poniżającym traktowaniem – poszanowania swojej godności;

rozwijania swoich zainteresowań, zdolności, talentów;

swobody wypowiedzi, wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

korzystania z pomocy doraźnej;

życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

nietykalności osobistej;

bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;

reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w dokumentach szkolnych, a zwłaszcza:

przygotowania się do zajęć lekcyjnych (praca domowa, przybory); systematycznego i aktywnego uczestniczenia w nich;

dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

wystrzegać się szkodliwych nałogów;

naprawiać wyrządzone szkody materialne;

przestrzegać zasad kultury współżycia;

dbać o honor i tradycje szkoły;

podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;

okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom, ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy;

noszenia w ciągu roku szkolnego stroju jednolitego w formie kamizelki w trakcie zajęć edukacyjnych. Konsekwencją nienoszenia ustalonego stroju jest obniżenie oceny z zachowania. Szczegółowe zasady zawarte są w WSO.

 usprawiedliwiania wszystkich nieobecności na zajęciach w formie pisemnej przez rodzica/opiekuna prawnego w ciągu 5 dni od powrotu ucznia do szkoły;

przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły telefonu komórkowego. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu telefon komórkowy podlega ,,depozytowi”, a aparat odbierają rodzice lub prawny opiekun ucznia.

Uczeń może otrzymać nagrodę i wyróżnienia za:

rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;

wzorowa postawę;

wybitne osiągnięcia;

wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym;

dzielność i odwagę;

4. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły podstawowej:

pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej;

pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej;

dyplom;

bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów;

nagrody rzeczowe.

6. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców.

7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ustala się następujące rodzaje kar:

upomnienie wychowawcy klasy;

upomnienie dyrektora;

pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;

zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;

wymienione kary mają wpływ na ocenę zachowania.

O zastosowaniu kary wobec ucznia szkoła informuje pisemnie jego rodziców lub prawnych opiekunów.

W przypadku zastosowania kary uczeń i jego rodzice mogą odwołać się od decyzji o ukaraniu do Dyrektora Szkoły w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia. Dyrektor powołuje Komisję w składzie: Dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, w celu rozpatrzenia odwołania. Decyzja Komisji jest ostateczna.

 

 

VIII. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

§ 21.

 

1. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej w Bramce określa Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO).

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

ocenianie zachowania na podstawie ustalonych kryteriów;

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

sposób i warunki przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 22.

 

Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o :

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

uczniowie uczestnicząc w zajęciach dodatkowych, np. religii otrzymują ocenę, która będzie wliczona do średniej ocen.

 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Nauczyciel jest obowiązany na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychologicznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 

§ 23.

Terminem klasyfikacji śródrocznej jest miesiąc styczeń.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a oceny zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach według następującej skali:

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

Ocenianie bieżące w klasach IV-VI odbywa się według skali rozszerzonej o stopnie z zastosowaniem znaków ,,+” i ,, -‘’ a więc 1+, 2-, 2+, 3-, 3+, 4-, 4+, 5-, 5+.

Zasady oceniania bieżącego w klasach I-III zawarte są w osobnym dokumencie w ramach WSO. 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

dbałość o honor i tradycje szkoły;

dbałość o piękno mowy ojczystej;

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

okazywanie szacunku innym osobom.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem punktu 11 i 12.

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

Kryteria ustalania oceny zachowania stanowi osobny dokument w ramach WSO.

 

§ 24.

1. Uczeń nie może być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany  z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych zawarte są w WSO.

 

§ 25.

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust 4.

2. Począwszy od klasy IV szkoły, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen wlicza się roczna ocenę uzyskaną z tych zajęć.

5. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

6. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust 7.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednym obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 26.

 

Uczeń kończy szkołę:

jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego.

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Szczegółowe zasady organizowania egzaminów poprawkowych oraz informowanie o sprawdzianie zewnętrznym w klasie VI zawarte są w WSO.

 

§ 27. Wewnętrzne badania osiągnięć edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Bramce, przeprowadza się:

1. w klasie III w maju.

w klasie V w lutym.

 

§ 28.

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Ustala się pisemną formę zgłoszenia tych zastrzeżeń.

Dalszy tryb postępowania w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń opisanych w ustępie 1, określa WSO.

 

§ 29. Ustala się następujący sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce:

1. Na dwa miesiące przed każdym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej przekazywanie w formie pisemnej przez wychowawcę klasy ocen bieżących ucznia ze wszystkich zajęć edukacyjnych.

2. Na miesiąc przed klasyfikacją przez wychowawcę, w formie pisemnej za pokwitowaniem odbioru, przewidywanych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych  zajęć edukacyjnych i zachowania.

3. W formie ustnej podczas wszystkich kontaktów wychowawcy z rodzicami, na prośbę rodziców.

Raz w semestrze w listopadzie i kwietniu podczas spotkań wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z rodzicami.

 

§ 30. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:

Uczeń może zgłosić chęć uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że:

wszystkie poprzednie oceny klasyfikacyjne z tych zajęć były wyższe niż przewidywana;

średnia ocen bieżących w danym semestrze jest bliższa ocenie, której chęć uzyskania zgłosił uczeń niż ocenie proponowanej;

wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, akceptuje jego starania.

2. Chęć uzyskania oceny wyższej niż przewidywana uczeń winien zgłosić w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia jego rodziców o przewidywanych ocenach rocznych, czyli nie później niż na 3 tygodnie przed klasyfikacją roczną.

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia, potwierdza w zeszycie przedmiotowym spełnienie warunków ubiegania się o roczną ocenę wyższą niż przewidywana.

Nauczyciel ustala formę poprawienia oceny przewidywanej.

 

§ 31. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania.

1. Uczeń może zgłosić chęć uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, jeżeli jego poprzednie oceny klasyfikacyjne zachowania były wyższe niż przewidywana. ( W roku 2004/2005 należy wziąć pod uwagę zmianę skali ocen).

2. Tryb postępowania jest analogiczny do opisanego w & 30 ust 2.

Decyzję w sprawie podwyższenia oceny przewidywanej podejmuje wychowawca klasy w rozmowie z uczniem, w obecności dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.

 

 

 

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§ 32.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła posiada stronę internetową pod adresem: www.spbramka.pev.pl

Szkoła posiada własne logo

   1) barwy używane w logo szkoły: czarna (bramka), pomarańczowa, niebieska, zielona (napis)

   2) wygląd logo:

 

 

 

 


logo umieszczane jest na dokumentach, stronie internetowej oraz przy okazji uroczystości szkolnych.

Co roku w szkole powołany zostaje poczet flagowy;

1) poczet flagowy występuje w trakcie ważnych uroczystości szkolnych,

2) członków pocztu flagowego wybiera się na czerwcowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

    spośród uczniów najstarszych klas

 

3) skład pocztu flagowego stanowią: flagowy i dwie asystujące uczennice,

4) procedurę zachowania się członków pocztu flagowego w trakcie uroczystości określa

    odrębny dokument.

Regulaminy określające działalność organów szkoły jak też wynikające z celów i zadania nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

Zgodnie z Art. 67 Ustawy o Systemie Oświaty utworzono rozdział 80148.

 

§33.

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Szkoły Podstawowej jest Rada Pedagogiczna.

Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

W BRAMCE