Dokumenty

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRAMCE

 

 

WIZJA SZKOŁY:

Przez integralne podejmowanie nauczania i wychowania uczeń:

ü     jest wszechstronnie wykształcony, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, jest ciekawy świata, wrażliwy na dobro, prawdę i piękno. Staje się odpowiedzialny za swoje słowa i czyny;

ü     szanuje zdrowie i życie swoje jak innych ludzi, dostrzega problemy pokrzywdzonych przez los;

ü     jest człowiekiem kulturalnym, uczciwym, ambitnym – żądnym sukcesu;

ü     ma poczucie własnej wartości i nie ulega negatywnym wpływom;

ü     jest tolerancyjny, asertywny, empatyczny;

ü     dba o bezpieczeństwo własne i innych;

ü     jest patriotą.

ODDZIAŁ „0”

CELE OGÓLNE – ZAKRES WSTĘPNY – PIERWSZE ELEMENTY

I.           Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.

II.    Dziecko zna normy właściwego zachowania i postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami.

III.         Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych.

 

METODY PRACY

ü     gry i zabawy,

ü     rozmowy,

ü     twórczość plastyczna i artystyczna dziecka,

ü     scenki improwizowane.

 

FORMY PRACY

ü     praca w grupie,

ü     praca indywidualna,

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

1.    Dziecko ma poczucie przynależności do grupy jako jej ważne ogniwo, chce i wyraża potrzebę działania w niej.

2.    Współtworzy i respektuje normy grupowe.

3.    Umie pracować nad sobą i ma motywację pracy z grupą.

4.    Wyrywkowo stosuje zwroty grzecznościowe.

5.    Zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować.

6.    Umie okazać szacunek dla ludzi również odmiennych pod różnymi względami, np. niepełnosprawnych i stara się ich nie urazić swoim zachowaniem .

7.    Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje.

8.    Potrafi opanować swoje niezadowolenie i agresję.

KLASY I-III

CELE OGÓLNE

I.           Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.

II.    Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

III.   Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych               i trudnych celów.

METODY PRACY

ü         gry i zabawy,

ü     dyskusje na forum grupowym,

ü     rozmowy,

ü     twórczość artystyczna dziecka,

ü     wycieczki tematyczne,

ü     dramy,

 

FORMY PRACY

 

ü     praca w grupie,

ü     praca indywidualna,

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIERWSZEJ

CEL WYCHOWANIA: DZIECKO MA POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI DO ZESPOŁU KLASOWEGO.

Efekt działań wychowawczych:

1.    Uczeń ma poczucie przynależności do klasy.

2.    Wyraża potrzebę, chce działać w grupie rówieśniczej i wykazuje odpowiedzialność za efekty pracy.

3.    Zna i przestrzega normy postępowania w różnych sytuacjach.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.      Poznajemy się przez zabawę.

1.      Odpowiadamy na pytania: Jaki(a) jestem? Co najlepiej lubię robić? Moja ulubiona zabawka.

2.      Pasowanie na ucznia klasy pierwszej.

3.      Wspólne wyjazdy klasowe (imprezy kulturalne, wycieczki)

wychowawca

pedagog

dyrektor

 rodzice

Obserwacja:

- wychowawca,

- rodzice.

Rozmowy:

- wychowawca,

- rodzice.

 

2.      Jesteśmy pełnoprawny  uczniami szkoły

1.      Poznajemy nasze prawa    i obowiązki.

2.      Pasowanie na ucznia.

wychowawca

dyrektor

 

3.      Tworzymy grupy zadaniowe

1.      Działalność w „Klubie Wiewiórka”.

2.      Poznajemy zasady pracy w grupie.

wychowawca

uczniowie

Sprawozdanie z działalności klubu

4.      Prezentujemy się jako zespół klasowy

1.      Przygotowujemy okolicznościowe przedstawienia.

2.      Nasza  klasa bierze udział w konkursie plastycznym.

3.      Wspólnie omawiamy nasze działania

wychowawca

uczniowie

rodzice

Analiza wytworów pracy dzieci.

wychowawca

rodzice

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY DRUGIEJ

CEL WYCHOWANIA: DZIECKO ZNA NORMY DOBREGO ZACHOWANIA W RÓŻNYCH SYTUACJACH.

Efekt działań wychowawczych:

1.    Poznaje zwroty grzecznościowe.

2.    Szanuje rówieśników, młodszych i dorosłych.

3.    Postępuje według przyjętych zasad dobrego wychowania.

4.    Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.      Potrafimy zachować się w klasie , szkole                w miejscach publicznych.

1.      Poznajemy zasady dobrego zachowania

2.      Przedstawiamy teksty literackie obrazujące dobre zachowanie.

wychowawca

pedagog

dyrektor

 uczniowie

bibliotekarz

Rozmowy z dziećmi

Obserwacja:

- wychowawca,

- rodzice.

Organizacja dramy na temat zachowania.

- wychowawca.

2.      Poznajemy piękno               i tradycje naszej ojczyzny, regionu

i miejscowości.

1.      Tworzymy i uczestniczymy           w kultywowaniu tradycji szkoły miejscowości, regionu i kraju:

- bierzemy udział w wycieczkach krajoznawczych;

- poznajemy legendy związane z historią regionu;

- poznajemy tradycje szkoły, miejscowości, regionu                     i państwa.

wychowawca

rodzice

uczniowie

bibliotekarz

 

3.      Szanujemy rówieśników, młodszych        i dorosłych.

1.      Potrafimy się zachować w klasie       i szkole – stosujemy formy grzecznościowe.

2.      Pomaga przy innym.

3.      Nie przeszkadzamy  sobie w zabawie.

wychowawca

pedagog

rodzice

uczniowie

 

Obserwacja zachowania:

- wychowawca,

-rodzice,

- nauczyciele

Wybór mistrza grzeczności

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY TRZECIEJ

 

CEL WYCHOWANIA: DZIECKO UMIE ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH TRUDNYCH.

 

Efekt działań wychowawczych:

1.    Jest świadome swoich praw.

2.    Wie, do kogo zwrócić się o pomoc.

3.    Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i umie na nie reagować.

 

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.    Znamy swoje prawa.

1.    Jestem dzieckiem i mam swoje prawa.

2.    Poznajemy prawa i obowiązki ucznia.

3.    Poznajemy osoby i instytucje pomagające dzieciom.

wychowawca

pedagog

rodzice

uczniowie

Ankieta

Rozmowa z dziećmi

Obserwacja:

- wychowawca

- rodzice.

2.    Wiemy, co jest dobre, a co złe.

1.      Odróżniamy dobro od zła.

2.      Rozpoznajemy sytuacje niebezpieczne.

3.      Rozmawiamy o sytuacjach trudnych.

wychowawca

pedagog

rodzice

uczniowie

Obserwacja

3.    Kształtujemy umiejętności psychospołeczne.

1.      Szanujemy drugą osobę            i potrafimy jej słuchać.

2.      Rozpoznajemy i okazujemy uczucia: radzimy sobie             z negatywnymi emocjami.

3.      Lubimy się – akceptujemy wady i zalety innych.

wychowawca

pedagog

uczniowie

Obserwacje:

- wychowawca,

- rodzice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA ABSOLWENTA KLASY TRZECIEJ.

 

Absolwent klasy trzeciej szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu i szkole. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym. W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady związane                    z komunikowaniem się. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. W swoim zachowaniu prezentuje pozytywne nastawienie do życia.

 

Jest otwarty. Współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnianymi błędami. Jest gotów podejmować działania             w sposób planowany. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty           z innymi i akceptuje ich odmienność

 

Jest odpowiedzialny. Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania, przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań

 

Jest ciekawy świata. Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągnąć proste wnioski ze swoich obserwacji.  Jest rozważny. Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny osobistej. Potrafi je stosować w typowych czynnościach.

 

Jest prawy. Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia się zachowania złe i dobre. Rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich.

 

KLASY IV – VI

 

CELE OGÓLNE

I. Wspieranie wszechstronnego rodzaju rozwoju ucznia.

II. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

III. Dalsze umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych     i trudnych celów.

 

FORMY REALIZACJI

ü gry i zabawy,

ü dyskusja,

ü dramy,

ü twórczość techniczna i artystyczna dziecka,

ü wycieczki turystyczno krajoznawcze i tematyczne,

ü scenki rodzajowe,

ü kary i nagrody,

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY CZWARTEJ

 

CEL WYCHOWANIA:  UCZEŃ WIE, JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z RÓWIEŚNIKAMI I DOROSŁYMI.

 

Efekty działań wychowawczych:

1. Otwarcie wyraża swoje sądy, oczekiwania i prośby.

2. Umie i wykorzystuje zasady aktywnego słuchania.

3. Stosuje zwroty grzecznościowe i zasady dobrego zachowania.

4. Ma świadomość wpływu zagrożeń współczesnego świata.

 

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.     Uczymy się słuchać

1.      Wzajemne, bliższe poznawanie członków zespołu klasowego.

2.      Poznajemy sposoby koncentrowania uwagi.

wychowawca

pedagog

bibliotekarz

Obserwacja klasy i analiza dokumentów

2.     Uczymy się mówić, co czujemy i rozumieć uczucia innych.

1.      Staramy się używać komunikatu „ja” w sytuacjach trudnych.

2.      Poznajemy mowę ciała  i uczymy się ją rozpoznawać.

wychowawca

pedagog

 

Obserwacja:

-wychowawca.

- nauczyciele,

- rodzice.

3.     Uczymy się wyrażać swoje sądy, prośby i oczekiwania.

1.      Uczymy się wyrażać swoje zdanie.

wychowawca

pedagog

 

 

2.     Poznajemy i analizujemy współczesne zagrożenia.

1.      Poznajemy współczesne zagrożenia.

2.      Znamy i stosujemy sposoby radzenia sobie z zagrożeniami.

wychowawca

pedagog

nauczyciele

Analiza prac uczniów.

Rozmowy z uczniami.

Ankiety.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIĄTEJ

 

CEL WYCHOWANIA:  UCZEŃ ZNA SWOJE SŁABE I MOCNE STRONY.

 

Efekty działań wychowawczych:

1. Obserwuje swoje zachowanie w różnych sytuacjach.

2. Jest świadomy własnych zalet i wad.

3. Umie oceniać wzorce zachowań ich wpływ na kształtowanie swojej osoby.

4. Chce i potrafi się pozytywnie zaprezentować.

 

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.      Obserwujemy swoje zachowanie w różnych sytuacjach.

1.      Na śladowanie rzeczywistości  ukazującej zachowania własne i innych             w autentycznych sytuacjach.

2.      Dramy pokazujące formy zachowań             i uczucia charakterystyczne dla każdego dziecka.

wychowawca

pedagog

 

Obserwacja:

- wychowawca

- pedagog

- nauczyciele

Ocena własna ucznia.

2.      Poznajemy siebie z własnego doświadczenia i opinii innych.

1.      Jaki(a) jestem?

- sporządzanie mapy z mocnymi i słabymi stronami charakteru.

wychowawca

pedagog

rodzice i krewni

rówieśnicy

Ocenianie innych uczniów w klasie.

3.      Dostrzegamy świat własnych potrzeb i zasób swoich możliwości.

1.      Księga marzeń i celów (klasy, ucznia).

wychowawca

nauczyciele

Rozmowy z dziećmi:

- wychowawca

- nauczyciele

- rodzice

 

4.      Potrafimy dokonać autoprezentacji.

1.      Reklamujemy siebie.

2.      Przygotowujemy sesję reklamową „uczeń, o jakim marzę”.

wychowawca

uczniowie

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY SZÓSTEJ

 

CEL WYCHOWANIA:  UCZEŃ POTRAFI PLANOWAĆ DZIAŁANIE I PRZEWIDZIEĆ JEGO EFEKT.

 

Efekty działań wychowawczych:

1. Potrafi określić cele i dąży do ich osiągnięcia.

2. Analizuje swoje działanie i zmienia je według potrzeb.

3. Przewiduje swoje zachowanie i potrafi  dostosować je do sytuacji.

4. Dokonuje samokontroli i samooceny.

 

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.      Planujemy swój czas pracy.

1.      Analizujemy  własne potrzeby                              i zainteresowania.

2.      Wyznaczamy sobie cele krótko – i długoterminowe.

3.      Ustalamy plan zajęć          i sposób realizacji.

wychowawca

nauczyciel

pedagog

uczniowie

 rodzice

Rozmowy z dziećmi:

- wychowawca

- nauczyciele

- rodzice

2.      Planujemy swój wypoczynek.

1.      Ciekawe formy spędzania czasu wolnego.

2.      Wyjście całej klasy do instytucji kulturalnej (kino, teatr, muzeum).

3.      Wycieczka klasowa (plan, miejsce, termin, kosztorys, itp.)

wychowawca

uczniowie

Podsumowanie imprez przez ankiety dla uczniów, rodziców.

3.      Planujemy higieniczny tryb życia.

1.      Omawiamy szkodliwość palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

2.      Omawiamy ogólne zasady stosowania higieny.

3.      Zdrowo się odżywiamy.

wychowawca

pedagog

pielęgniarka

 nauczyciel przyrody

Wykonanie plakatu

 

Ankieta

 

Efekty Dnia Zdrowia

 

 

 

 

 

 

SZKIC IDEAŁU WYCHOWAWCZEGO

 

Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś  oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego.

 

Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie, choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie              i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentuje swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.

 

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenie i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Napotykając na problem, stara się go rozwiązać. Działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

 

Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.

 

Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

 

Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

 

Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym i pożądanym.         W każdym stara się dostrzec coś dobrego i rozumieć go.

 

Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem, planuje swoje zajęcia. Szanuje swój czas i innych ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

UROCZYSTOŚĆ

ZADANIA WYCHOWAWCZE

TERMIN

Sprzątanie Świata

- poczucie odpowiedzialności za wygląd okolicy;

-rozbudzanie postawy pro ekologicznej.

wrzesień

Pasowanie na ucznia

- budowanie więzi wewnątrzszkolnej;

- przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej;

- umacnianie poczucia bezpieczeństwa.

wrzesień/ październik

Dzień Edukacji Narodowej

- umacnianie więzi między członkami społeczności szkolnej;

- pokazanie różnych form podziękowania z trud nauki                    i wychowania wobec wszystkich pracowników szkoły, ukazanie roli znaczenia nauki w życiu każdego człowieka.

14 października

Święto Niepodległości

- budzenie uczuć patriotyzmu, poczucia dumy narodowej;

- zrozumienie znaczenia wolności i niepodległości dla narodu polskiego.

11 listopada

Andrzejki

- budowanie więzi wewnątrzszkolnej;

- kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych.

30 listopada

Jasełka

- umacnianie więzi z kolegami, nauczycielami i pracownikami szkoły;

- kultywowanie tradycji, zwyczajów obrzędów ludowych.

grudzień

Choinka

- uczestnictwo w zabawach, prezentacja strojów karnawałowych.

styczeń

Dzień Kobiet

- szacunek dla kobiet, poszanowanie tradycji.

8 marca

Pierwszy Dzień  Wiosny

- umiejętność spędzania czasu na świeżym powietrzu;

- uczestnictwo w zabawach;

-podtrzymywanie tradycji i zwyczajów.

21 marca

Dzień Ziemi

- odpowiedzialność za stan naszej planety;

-włączanie się w działanie wszystkich ludzi żyjących na Ziemi.

kwiecień

Wielobój/ Festyn

- budowanie więzi wewnątrzszkolnych;

- uczestnictwo w zabawach, konkursach wiedzowych i sportowych;

-włączanie całej społeczności lokalnej w działanie  placówki szkolnej.

kwiecień/ maj

 

Dzień Dziecka

- uczestnictwo w imprezach sportowych i zabawach;

- utrwalenie zasady Fair Play podczas zawodów;

- przypomnienie treści Karty Praw ONZ.

1 czerwca

Pożegnanie klasy VI

- podziękowanie pracownikom szkoły z trud włożony w  wychowanie i naukę.

czerwiec

Konkurs zachowania:

Złota trójka,

 Mistrz zachowania

- nagradzanie wzorowego zachowania;

- nauka samorządności i demokracji.

po I i II semestrze

 

W szkole funkcjonują klasowe plany wychowawcze. Dążymy do ich spójności z Programem Wychowawczym.