Dokumenty

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRAMCE

 

„Nasza szkoła miejscem bezpiecznym.”

                                                                                                                                                                                             

         Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów. Służy temu Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

        W celu określenia warunków w szkole zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, trudnościami w nauce, ustala się następujące działania interwencyjne:

-    ścisła współpraca z rodzicami ucznia,

-    rozmowa interwencyjna z uczniem,

-    kierowanie uczniów potrzebujących pomocy specjalistycznej do odpowiedniej placówki,

-    zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych,

-    współpraca z Komendą  Policji, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, MOPS -em,  Biurem Pełnomocnika Burmistrza  d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-    prowadzenie dodatkowych zajęć profilaktycznych i integracyjnych.

 

 

Cele i zadania

 

Formy realizacji

 

 

Osoby przekazujące treści

 

Termin realizacji

■ Uświadomienie potrzeby oraz wdrażanie uczniów do bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią.

 

■ Zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.

 

■ Odpowiednie zachowanie się w drodze do szkoły i ze szkoły.

 

-   dyżury nauczycieli na terenie szkoły

-   godziny wychowawcze

-   pogadanki – bawimy się bezpiecznie, moje zachowanie w szkole i poza nią, nie ufam obcym, bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły itp.

-   spotkania z policjantami

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele,

policjant, pedagog szkolny

 

 

cały rok                 zgodnie z planami wychowawczymi

■ Kształtowanie podstawowych wartości społecznych:

 

● poszanowanie godności każdego człowieka,

● pomoc innym

● komunikacja werbalna i niewerbalna,

● przyjaźń i koleżeństwo,

● szacunek dla życia i zdrowia,

● rodzina, ojczyzna.

-   godziny wychowawcze (pogadanki, inscenizacje, dramy, gry i zabawy  integracyjne, inne)

-   udział w akcjach charytatywnych organizowanych na ternie szkoły – „GÓRA GROSZA”, „WIELKA ORKIESTRA …” itp.

-   rozmowy na temat współczesnych autorytetów i bohaterów

-   spotkania z interesującymi ludźmi

-   konkursy

 

 

wychowawcy, nauczyciele,                               pedagog szkolny, PCK

 

cały rok                 zgodnie z planami wychowawczymi

■ Zapobieganie przemocy i eliminowanie agresji (fizycznej i słownej) wśród uczniów

 

■ Sposoby radzenia sobie ze stresem. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych.

 

■ Uczenie się tolerancji.

 

■ Kształtowanie zachowań asertywnych.

 

■ Wdrażanie uczniów do poszanowania cudzej pracy                  i cudzej własności.

 

-   zwracanie uwagi na zachowanie się uczniów w czasie lekcji, przerw, imprez i wycieczek szkolnych

-   ankiety

-   rozmowy z uczniami przejawiającymi agresywne zachowanie

-   współpraca z rodzicami

-   zajęcia socjoterapeutyczne

-   godziny wychowawcze

-   rozmowy i zajęcia z pedagogiem

-   współpraca z PPP w Morągu

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny,                opiekun świetlicy socjoterapeutycznej,

pracownicy PPP

 

 

cały rok                 zgodnie z planami wychowawczymi

■ Uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa związanego z zażywaniem narkotyków, paleniem papierosów, piciem alkoholu.

 

■ Kształtowanie zachowań asertywnych – „sztuka odmawiania”- dziękuję nie piję, dziękuję nie palę, dziękuję nie biorę.

 

■ Telewizja, Internet, telefon komórkowy – czy mogą być groźne?

 

-   godziny wychowawcze

-   zajęcia przedmiotowe

-   spotkania ze specjalistami

-   wykorzystywanie programów profila –ktycznych

-   konkursy

 

 

pedagog, nauczyciele, wychowawcy,                     opiekun świetlicy socjoterapeutycznej,

Biuro Pełnomocnika Burmistrza         d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

cały rok

zgodnie z planami wychowawczymi

■ Zapobieganie przemocy i agresji w rodzinie.

-   obserwacja ucznia

-   poznanie warunków życia rodzinnego ucznia – ankiety, wywiady

-   reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie

-   organizowanie pomocy doraźnej                  i psychologiczno - pedagogicznej

dyrektor, pedagog, wychowawcy, MOPS

opiekun świetlicy socjoterapeutycznej,

Biuro Pełnomocnika Burmistrza         d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,                        Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy

 

 

 

cały rok

■ Promowanie zdrowego stylu życia przez:

 

● planowanie dnia,

● odpowiednie odżywianie się,

● dostosowanie ubioru do pory roku i pogody,

● utrzymywanie higieny osobistej,

● pokazanie ucz. ciekawych i aktywnych form spędzania czasu wolnego

 

-   kształtowanie postawy prozdrowotnej

-   uświadomienie wartości zdrowego stylu życia oraz potrzeby troszczenia się o siebie – godz. wychowawcze, lekcje wychowania fizycznego i przy-rody

-   ciekawe formy spędzania czasu wolnego – gry i zabawy, konkursy, wycieczki, zajęcia sportowe, imprezy szkolne i klasowe

 

 

pielęgniarka, wychowawcy, nauczyciele

 

cały rok

zgodnie z planami wychowawczymi

■ Kształtowanie odpowiedniej postawy oraz wdrażanie uczniów do kulturalnego zachowania się w relacji z innymi ludźmi:

 

● z dorosłymi, rodzicami, nauczycielami,

● z rówieśnikami

 

-   dawanie przykładu przez nauczycieli

-   godziny wychowawcze

-   udział uczniów w różnych imprezach szkolnych i klasowych

 

nauczyciele

 

cały rok

■ Pomoc uczniom sprawiającym kłopoty wychowawcze

-   rozmowy z uczniami i rodzicami

-   spotkania ze specjalistami: psycho- logiem, pedagogiem

-   zajęcia integracyjne

wychowawcy, pedagog

opiekun świetlicy socjoterapeutycznej,

pracownicy PPP

 

 

cały rok

■ Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce i inne deficyty rozwojowe

 

■ Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

-   zajęcia rewalidacyjne

-   zajęcia wyrównawcze

-   dostosowanie programu dydakty- cznego do poziomu intelektualnego ucznia

-   wyrównywanie braków rozwojowych ucznia

 

dyrektor, wychowawcy, pedagog,

pracownicy PPP

 

cały rok