Dokumenty

 

 

Szkolny system badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

w Szkole Podstawowej w Bramce w latach 2008 - 2014

 

 

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r.(z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2004 r.Nr 89, poz.329)

 

Cel główny:

Ø      Ocena i analiza efektów działalności dydaktycznej szkoły.

Cele szczegółowe:

a)      Diagnozowanie wybranych umiejętności uczniów.

b)      Badanie efektów kształcenia.

c)      Ujednolicenie procedur badania osiągnięć.

 

 

1. Badanie umiejętności ponadprzedmiotowych

              1.1 Plan badania.          

              1.2 Wykaz badanych umiejętności w klasachI- III.

              1.3 Wykaz badanych umiejętności w klasach IV-VI.

2. Badanie umiejętności specyficznych:

              2.1 Plan badania w klasach I- III.

              2.2 Plan przedmiotowego badania w klasach IV-VI.

3. Badanie umiejętności kluczowej:

              3.1 Plan badania w klasach I-VI.

 

Plan badania umiejętności ponadprzedmiotowych

Terminy

 

Cele

Zadania

Formy realizacji

Badani

Terminy realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Budowanie procedur w zakresie badania osiągnięć edukacyjnych.

Planowanie, systematyczne gromadzenie informacji o aktualnym poziomie i postępach edukacyjnych uczniów. Analiza i ocena efektów dydaktycznych szkoły. Systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły.

Zastosowanie standaryzowanych narzędzi

Testy ponadprzedmiotowe -kartoteki, modele oceniania, kryteria oceniania.

Klasy

I – VI

 

Wychowawcy

 

 

Obiektywne zbieranie informacji.

Przeprowadzenie testów

Klasy

I – VI

Październik  - kl. IV

Styczeń – kl. VI

Luty – kl. V

Kwiecień – kl. I – III

Kwiecień – kl. VI

Wychowawcy

Styczeń kl.VI – próbny egzamin kompetencji

 

Uzyskanie informacji o poziomie w zakresie badanych umiejętności.

Porównywanie wyników osiąganych w kolejnych latach.

Sprawdzanie arkuszy testowych, opracowywanie wyników badań, sformułowanie wniosków. Zestawienie wyników osiągnięć w kolejnych latach- analiza poziomu wiedzy uczniów.

Klasy

I – VI

Po przeprowadzonych badaniach (około 3 tyg.) raporty.

Wychowawcy

Przedstawienie zestawień i analiz w formie raportu na posiedzeniach Rady

Pedagogicznej.

 

Zaplanowanie działań wspierających rozwój ucznia- osiąganie coraz lepszych wyników w nauce

Nauczyciele udoskonalają swój warsztat pracy, co wpływać ma na poprawę jakości pracy

Klasy

I - VI

Rady Pedagogiczne na koniec roku szkolnego.

Wychowawcy

Przedstawienie planu działań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 

Uzyskiwanie przez uczniów i ich rodziców informacji zwrotnej

Zakomunikowanie wyników uczniom i ich rodzicom

Klasy

I – VI

Zebrania z rodzicami – na bieżąco.

Wychowawcy  Dyrektor

 

 

1.1 Plan badania umiejętności ponadprzedmiotowych w klasach I - III

Wykaz umiejętności

                                                                                   

Standard

Sprawdzane umiejętności

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Uwagi

3.4

Wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

Argumentuje w oparciu o własne obserwacje, doznania i doświadczenia

Argumentuje w oparciu o fragment wybranej lektury.

Argumentuje w oparciu o prosty tekst popularno-naukowy.

 

3.5g

Opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą innego rysunku.

Prosty rysunek.

Oś liczbowa.

Drzewo.

 

3.9.2

Ocenia sensowność otrzymanych wyników.

W oparciu o własne doświadczenia.

Dokonuje sprawdzenia za pomocą odwrotnych działań.

Dokonuje sprawdzenia z warunkami zadania (szum

informacyjny).

 

5.4

Planuje i wykonuje obliczenia z użyciem kalkulatora.

Wykonuje proste obliczenia.

Wykonuje obliczenia na liczbach trzycyfrowych.

Uwzględnia kolejność wykonywanych działań.

 

5.7.2

Wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi jak wykorzystać proste urządzenia techniczne.

Lampka.

Suszarka.

Robot kuchenny.

 

 

1.2 Plan badania umiejętności ponadprzedmiotowych w klasach IV - VI

Wykaz umiejętności

                                                                                   

Standard

Sprawdzane umiejętności

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Uwagi

3.4

Wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

Ocenia postępowanie bohatera – Pinokio.

Argumentuje w oparciu o utwór poetycki.

Argumentuje w oparciu o przeczytaną lekturę.

 

3.5g 

Opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą innego rysunku.

Oś liczbowa.

Mozaika (pole powierzchni).

Objętość.

 

3.9.2

Ocenia sensowność otrzymanych wyników.

Dokonuje sprawdzenia za pomocą odwrotnych działań.

Dokonuje sprawdzenia za pomocą odwrotnych działań.

Dokonuje sprawdzenia z warunkami zadania (szum

informacyjny).

 

5.4

Planuje i wykonuje obliczenia z użyciem kalkulatora.

Uwzględnia kolejność wykonywanych działań.

Uwzględnia kolejność wykonywanych działań.

Uwzględnia kolejność wykonywanych działań.

 

5.7.2

Wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi jak wykorzystać proste urządzenia techniczne.

Kompas.

Mikroskop.

Komputer.

 

 

2.1  Plan badania w kasach I - III

 

Cele

Zadania

Formy realizacji

Badani

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Ciągłe doskonalenie umiejętności sprawnego czytania i jakości pracy nauczyciela. Analizowanie i ocena poziomu techniki głośnego czytania i rozumienia  tekstu jako punktu wyjścia dla realizacji programu. Planowanie i systematyczne gromadzenie informacji o poziomie sprawności czytania uczniów oraz przyroście w/w osiągnięć.

Zastosowanie standaryzowanych narzędzi do badania poziomu techniki czytania.

 

Test Puśleckiego do badania techniki czytania

Klasy I - III

maj – kl. I

 

wrzesień i maj –

kl. II i III

 

Wychowawcy

Kl. I – badanie w maju

- diagnoza pedagogiczna

 

Zastosowanie niestandaryzowanych narzędzi do badania rozumienia czytanego tekstu.

Fragmenty tekstów popularnonaukowych.

Klasy I - III

Maj

Wychowawcy

 

 

Zbieranie informacji.

Przeprowadzanie diagnoz

Klasy I - III

Wrzesień/maj

Wychowawcy

 

 

Porównywanie wyników osiąganych przez uczniów na kolejnych etapach oraz uzyskiwanie informacji o postępach uczniów.

Opracowywanie wyników badań i wyciąganie wniosków. Porównywanie wyników w kolejnych latach.

Klasy I - III

Wrzesień/maj

systematyczne monitorowanie

Wychowawcy

Przedstawienie zestawień i analiz na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 

Planowanie działań prowadzących do dalszego rozwoju ucznia.

Podnoszenie jakości pracy nauczyciela i uczniów:

- modyfikowanie planów wynikowych i metod pracy,

- zajęcia z głośnego czytania,

- objęcie opieką uczniów z trudnościami.

Klasy I - III

Wrzesień/maj

systematyczna ewaluacja

Wychowawcy

Przedstawienie zestawień i analiz oraz planu działań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 

Uzyskiwanie przez uczniów i rodziców informacji zwrotnej.

Komunikowanie wyników diagnozy uczniom i rodzicom.

 

systematycznie

Wychowawcy

Systematycznie na bieżąco

 

Spodziewane efekty:

Ø      Podwyższenie poziomu umiejętności czytania uczniów,

Ø      Lepsze postępy w nauce uczniów na wyższych szczeblach nauczania,

Ø      Pełniejsze zrozumienie tekstów literackich,

Ø      Podnoszenie kultury językowej, wzbogacanie słownictwa, utrwalanie poprawnych struktur składniowych,

Ø      Doskonalenie sprawności artykulacyjnej (logopedia).

 

 

 2.2 Plan przedmiotowego badania w klasach IV-VI

 

Cele

Zadania

Formy realizacji

Badani

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Budowanie procedur w zakresie badania osiągnięć edukacyjnych. Planowanie i systematyczne gromadzenie informacji o aktualnym poziomie i postępach edukacyjnych uczniów. Analiza i ocena efektów dydaktycznych szkoły. Systematyczne podnoszenie i jakości pracy szkoły

Opracowanie technik i narzędzi badawczych

Skonstruowanie testów, kart pracy, kryteriów oceniania

Klasy

IV – VI

listopad

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

 

Obiektywne zbieranie informacji. Sprawdzane umiejętności:

Informatyka-

- opracowywanie, za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.

Język niemiecki/angielski-

- rozumienie ze słuchu.

Sztuka-

- słuchanie muzyki w kontekście pojęć muzycznych i znajomość najważniejszych pieśni narodowych.

Wychowanie fizyczne- doskonalenie sprawności ucznia i jego rozwoju psychomotorycznego.

Technika-

-bezpieczne poruszanie się uczniów w ruchu drogowym jako pieszych, pasażerów i rowerzystów.

 

 

 

 

Karta pracy

 

 

 

 

Karta pracy

 

Karta pracy

 

 

 

 

 

Test Zuchowy

 

 

 

Karta obserwacji

 

 

 

Kl. V – VI

 

 

 

 

Kl. IV – VI

 

Kl. IV – VI

 

 

 

 

 

Kl. IV – V

 

 

 

Kl. IV – VI

 

 

 

 

 

 

2009/2011

Marzec/kwiecień

 

 

 

2009/2011

Marzec/kwiecień

2009/2011

Marzec/kwiecień

 

 

 

 

Maj/czerwiec

2009/2011

 

 

Marzec/kwiecień

 

 

 

 

Nauczyciel informatyki

 

 

 

Nauczyciel języka niem. i ang.

Nauczyciel sztuki

 

 

 

 

 

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Nauczyciel techniki

 

 

Uzyskanie informacji o poziomie i postępie w zakresie badanych umiejętności.

 

Porównywanie wyników osiągnięć w kolejnych latach.

Opracowanie wyników badań, sformułowanie wniosków.

 

Zestawienie wyników osiągnięć edukacyjnych w kolejnych latach – analiza poziomu i przyrostu osiągnięć uczniów.

 

 

 

 

 

Kl. IV - VI

 

 

 

Opracowanie dokumentów z przeprowadzonych badań w postaci raportu w ciągu 2 tygodni.

 

 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

 

 

 

Przed-stawienie zestawień, analiz i raportu na posiedzeniu RP

 

Zaplanowanie działań wspierających rozwój ucznia – wskazania edukacyjne do dalszej pracy z uczniem w obszarze poszczególnych przedmiotów.

Wypracowanie przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego rozwój każdego ucznia: zmodyfikowanie planów, metod i form pracy.

 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Przedstawienie planu działań na posiedzeniu RP.

 

Uzyskanie przez uczniów i ich rodziców informacji zwrotnej.

Zakomunikowanie wyników uczniom i ich rodzicom.

 

Zebrania z rodzicami – koniec roku szkolnego.

Wychowawcy Dyrektor

 

 

3. 1Plan badania umiejętności kluczowej w klasach I – VI w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

 

 

Zadania

 

Formy realizacji

Badani

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

 

Budowanie procedur w zakresie badania osiągnięć edukacyjnych. Planowanie, systematyczne gromadzenie informacji o aktualnym poziomie i postępach edukacyjnych uczniów. Analiza i ocena efektów dydaktycznych szkoły. Systematyczne podnoszenie i jakości pracy szkoły

Opracowanie technik i narzędzi badawczych

Testy, karty pracy, karty obserwacji, karta samooceny dla ucznia.

Kl. I - VI

Listopad - styczeń

Zespół

 

 

Obiektywne zbieranie informacji

Przeprowadzenie badań

Kl. I - VI

Co roku w lutym.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

 

 

Pozyskiwanie informacji o poziomie wiedzy i postępie w zakresie badanych umiejętności

Porównywanie wyników uzyskiwanych przez uczniów na poszczególnych etapach nauki

Opracowanie wyników badań i wyciąganie wniosków

 

Zestawianie wyników osiągnięć edukacyjnych w kolejnych latach. Analiza poziomu i postępów uczniów

Kl. I – VI

 

 

 

 

Pierwszy tydzień marca.

 

 

Drugi tygodnie marca.

 

 

 

Zbiorcze zestawienie wyników – nauczyciele poszczególnych przedmiotów, raporty – wychowawcy.

Przedstawienie zestawień , analiz i raportów na posiedzeniach RP

 

Planowanie działań zapewniających stymulację rozwoju ucznia i wskazywanie drogi do dalszej pracy.

Stworzenie przez nauczyciela takich warunków zapewniających maksymalny rozwój ucznia

Kl. I - VI

Na bieżąco – uwzględniając wyniki badań.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów (ewaluacja).

Przedstawienie działań na RP.

 

Uzyskiwanie przez ucznia i jego rodzica informacji zwrotnej

Zakomunikowanie wyników diagnozy uczniom ich rodzicom

 

 

Dyrektor Wychowawcy

Przedstawienie wyników na spotkaniach z rodzicami.